نحوه مونتاژتیلر کلتیواتور HT900 حرفه ای

روش آماده سازی تیلر کلتیواتور HT900 حرفه ای

این فیلم نصب و مونتاژ تیلر ۹۰۰HT حرفه ای را نمایش می دهد-علامت S G i روی جعبه منصوب به سبز گستر ایران , مشخصه سفارشی بودن این دستگاه می باشد.