قطعات گیربکس تیلر های ۹۰۰

قطعات یدکی گیربکس تیلر چند کاره ۹۰۰ دیزل و بنزینی

 

2

قطعات یدکی گیربکس های مدل ۹۰۰

WEIMA900-HT900-WM900-WM900A-WM900C-HT900A-HT900C گیربکس های مدل

۹۰۰

۹۰۰-۲-۱    کد        پولکی کاسه نمدی کوچک

۹۰۰-۲-۲    کد         پولکی کاسه نمدی بزرگ

 

۹۰۰-۲-۳    کد         کاسه نمد بزرگ گیربکس

۹۰۰-۲-۴   کد          پوسته گیربکس ۹۰۰

۹۰۰-۲-۴   کد           گیربکس کامل ۹۰۰

۹۰۰-۲-۵    کد          بلبرینگ طرف چپ گیربکس

۹۰۰-۲-۶    کد          شفت خروجی  گیربکس

 

۹۰۰-۲-۷     کد           چرخ دنده بزرگ زنجیر

 

۹۰۰-۲-۸     کد            زنجیر

 

۹۰۰-۲-۹     کد           بلبرینگ طرف راست گیربکس

۹۰۰-۲-۱۰   کد           خار چرخ دنده خروجی زنجیر

 

۹۰۰-۲-۱۱    کد         کاسه نمد کوچک گیربکس

۹۰۰-۲-۱۲     کد         پولکی بزرگ

۹۰۰-۲-۱۳     کد         بلبرینگ شفت میانی ۱۸

۹۰۰-۲-۱۴     کد         خار بوش

۹۰۰-۲-۱۵     کد         چرخ دنده شماره ۱۵

۹۰۰-۲-۱۶     کد         بوش شفت میانی

 

۹۰۰-۲-۱۷     کد         چرخ دنده کوچک زنجیر

۹۰۰-۲-۱۸     کد         شفت میانی۱۸

۹۰۰-۲-۱۹     کد         بوش۱۹

۹۰۰-۲-۲۰     کد         بلبرینگ

۹۰۰-۲-۲۱     کد          خار

 

۹۰۰-۲-۲۲     کد        شفت شماره ۲۲

۹۰۰-۲-۲۳      کد        چرخ دنده یک

۹۰۰-۲-۲۴     کد          چرخ دنده دو

۹۰۰-۲-۲۵     کد           بوش

۹۰۰-۲-۲۶     کد            بلبرینگ

۹۰۰-۲-۲۷      کد           کاسه نمد

۹۰۰-۲-۲۸      کد           خار

۹۰۰-۲-۲۹      کد           شفت شماره ۲۹

۹۰۰-۲-۳۰       کد             چرخ دنده دوبل ۳۰

۹۰۰-۲-۳۱      کد

۹۰۰-۲-۳۲       کد             شفت  ماهک

۹۰۰-۲-۳۳       کد              فنر شفت ماهک

۹۰۰-۲-۳۴      کد              ساچمه شفت ماهک

۹۰۰-۲-۳۵       کد            ماهک تعویض دنده

۹۰۰-۲-۳۶       کد             بوش