قطعات گیربکس تیلر های ۱۱۰۰

سبز گستر ایران

قطعات یدکی گیربکس تیلر های ۱۱۰۰ (شفت مستقیم) دیزل و بنزینی

SHINRY105-135  -KAMA/HT135 – KAMA/HT105 – KAMA KDT910 – KDT610 – HT135  – WM1100

گیربکس کاما تیلر های دیزل و بنزینی ۱۱۰۰
صفحه کلاج گیربکس ۱۱۰۰
پایه مالبند تیلر کولتیواتور های دیزل و بنزینی با گیربکس ۱۱۰۰
 مالبند انواع تیلر  کلتیواتور ها
 تصاویر در حال بروز رسانی است …