انواع سمپاش زنبه ای پویا

۱

سمپاش زنبه ای پویا PUN170-60-T

سمپاش زنبه ای    POUYA با شاستی جدید PUN170-60-T

موتور طرح  هندا  F170  پویا

پمپ ۶۰ پویا

شیلنگ ۵۰ یادری  ۸/۵ میلیمتر- ۵  لایه  با برند پویا

لانس  ترکیه ای –  قابل تنظیم

 

مدل PUN170-60-T
مدل موتور F 170 پویا مدل پمپ ۶۰پویا
قدرت موتور ۷٫۵ HP پاشش افقی ۳- ۱۴ متر
حجم موتور ۲۱۲ سی سی پاشش عمودی ۳- ۱۲ متر
سایز شیلنگ ۸/۵ میلی متر ۵ لایه نوع شاستی زنبه ای – جدید
طول شیلنگ ۵۰ یارد ( حدود ۴۶ متر) وزن ۳۲ کیلو گرم


۲

سمپاش زنبه ای پویا PUN170-60-T

سمپاش زنبه ای    POUYA با شاستی جدید    PUN168-45-C

موتور طرح  هندا    F168  پویا

پمپ  ۴۵ پویا

شیلنگ ۵۰ یادری  ۸/۵ میلیمتر- ۵  لایه  با برند پویا

لانس  ۹۰ سانتی –  قابل تنظیم

مدل PUN168-45-C
مدل موتور  F 168  پویا مدل پمپ  ۴۵  پویا
قدرت موتور  ۶/۵  HP پاشش افقی ۳- ۱۳ متر
حجم موتور ۱۹۶ سی سی پاشش عمودی  ۳- ۱۱ متر
سایز شیلنگ ۸/۵ میلی متر ۵ لایه نوع شاستی زنبه ای – جدید
طول شیلنگ  ۵۰ یارد  ( حدود ۴۶ متر) وزن ۳۱ کیلو گرم

 

سمپاش زنبه ای    POUYA با شاستی مقاوم PU170-60-T

موتور طرح  هندا  F170  پویا

پمپ ۶۰ پویا

شیلنگ ۵۰ یادری  ۸/۵ میلیمتر- ۵  لایه  با برند پویا

لانس  ترکیه ای –  قابل تنظیم

 

مدل PU170-60-T
مدل موتور F 170 پویا مدل پمپ ۶۰پویا
قدرت موتور ۷٫۵ HP پاشش افقی ۳- ۱۴ متر
حجم موتور ۲۱۲ سی سی پاشش عمودی ۳- ۱۲ متر
سایز شیلنگ ۸/۵ میلی متر ۵ لایه نوع شاستی زنبه ای
طول شیلنگ ۵۰ یارد ( حدود ۴۶ متر) وزن ۳۰ کیلو گرم 

سمپاش زنبه ای    POUYA با شاستی مقاوم PU168-45-C

موتور طرح  هندا    F168  پویا

پمپ  ۴۵ پویا

شیلنگ ۵۰ یادری  ۸/۵ میلیمتر- ۵  لایه  با برند پویا

لانس  ۹۰ سانتی –  قابل تنظیم

مدل PU168-45-C
مدل موتور  F 168  پویا مدل پمپ  ۴۵  پویا
قدرت موتور  ۶/۵  HP پاشش افقی ۳- ۱۳ متر
حجم موتور ۱۹۶ سی سی پاشش عمودی  ۳- ۱۱ متر
سایز شیلنگ ۸/۵ میلی متر ۵ لایه نوع شاستی زنبه ای
طول شیلنگ  ۵۰ یارد  ( حدود ۴۶ متر) وزن ۲۹ کیلو گرم

 


   SP 45   gx160

 

سمپاش زنبه ای با موتور طرح  هندا چین ۵٫۵ اسب GX160

با پمپ۴۵  ویکتور و شیلنگ ۵۰ یاردی با لانس یک متری

buy