سمپاشهای تلمبه ایی

سبز گستر ایران  تامین کننده انواع ماشین آلات و ادوات کشاورزی و انواع سم پاش های تلمبه ای و بادی

اطلاعات تماس در قسمت تماس با ما

سمپاش تلمبه بغلی فشاری , کوله پشتی    ۲۰ لیتری    sprayer 20 litters

buy

سمپاش بادی ۲ لیتری

سمپاش بادی استوانه ای    ۵ لیتری

buy

سمپاش فشاری تلمبه بغلی   ۱۵ لیتری کوله پشتی

سمپاش تلمبه ای ۱۵ لیتری کوله پشتی

buy

سمپاش بادی استوانه ای ۵ لیتری

سمپاش دوشی ۵ لیتری

buy

سمپاش تلمبه ای۲۰ لیتری کوله پشتی

buy

سمپاش تلمبه بغلی شارژی  , کوله پشتی    ۲۰ لیتری    sprayer 20 litters

buy

سمپاش تلمبه ای۲۰ لیتری کوله پشتی

buy

سمپاش تلمبه ای۲۰ لیتری کوله پشتی

سمپاش تلمبه بغلی فشاری , کوله پشتی    ۲۰ لیتری     sprayer 20 litters

buy